Visie

Kenmerken van onze school:
- Normen en waarden
- Individu
- Uitnodigend
- Emotioneel welbevinden
- Kennis

Wij zijn "UNIEK". De letters van dit woord staan voor:

Uitnodigend: De kinderen voelen elke dag dat ze WELKOM zijn. Iedere dag krijgen de kinderen de optimale kans om die zaken te melden die ze kwijt willen aan de leerkracht en/of klasgenoten. We hebben een uitnodigende houding in de richting van de ouders. Dit doen we door hen op persoonlijke wijze (schoolpraat-app) direct te informeren over de gang van zaken op school. Ook hebben de ouders inzicht in resultaten en afspraken (ouderportaal) die behaald en gemaakt zijn. Leerlingen informeren hun ouders zelf over de voortgang op school middels hun portfolio. Ouders worden op deze wijze zeer direct betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. De deur van de leerkrachten / directie staat altijd voor hen open. "Kom eens kijken!"

Normen en Waarden: Alle leerlingen en leerkrachten moeten zich VEILIG voelen op school. Alle kinderen kennen de schoolregels! - We praten vriendelijk en beleefd tegen iedereen;We lopen altijd rustig door de school; We spelen op de speelplaats samen en letten op de veiligheid van iedereen;Ga voorzichtig om met de spullen van een ander; Als je een onenigheid niet zelf op kunt lossen, praat dan met je juf of meneer. Deze regels zijn zichtbaar aanwezig in de school en moeten garanderen dat iedereen zich veilig en geborgen voelt. Onze leerkrachten zijn hierbij erg belangrijk en creëren een vertrouwensband met de leerlingen. Een positieve sociale binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen. Ons veiligheidsbeleid betreft geen losstaande aanpak, maar is een integraal onderdeel van ons totale schoolbeleid. "We vormen onze leerlingen en creëren een veilige omgeving voor iedereen".

Individu: Wij zijn ons ervan bewust dat de mens een sociaal wezen is. Daar werken wij dan ook aan door veel samen te werken. Ook de eigenheid van elk individu staat bij ons hoog in het vaandel (ieder kind is "uniek"). Ieder kind moet "zichzelf" kunnen zijn. Ook bij het aanbieden van de leerstof proberen we aan te sluiten bij het niveau van elk kind en maatwerk te leveren. We spreken dan over de "onderwijsbehoefte" van iedere leerling. We proberen door analyse en observatie deze onderwijsbehoefte in kaart te brengen en laten het onderwijsaanbod hierop zoveel mogelijk aansluiten. Wij spreken de creativiteit en talenten van de kinderen op de verschillende niveaus aan. Naast de cognitieve ontwikkeling en basisontwikkeling, schenken we veel aandacht aan de ontwikkeling van vaardigheden die de leerlingen tijdens en na hun schoolloopbaan nodig hebben. De talenten die kinderen in zich hebben proberen we te herkennen, ontwikkelen en professioneel te begeleiden. "We bieden maatwerk".

Emotioneel welbevinden: De leerling moet zich ‘vrij’ voelen op school. Het "lekker in je vel zitten" is de basis voor alles wat we op school met de kinderen willen bereiken. Dit moet als een vanzelfsprekendheid ervaren worden. We spelen en vieren met onze leerlingen, delen lief en leed. We monitoren dit welbevinden voortdurend en "kennen" onze leerlingen goed. Kinderen denken later met plezier terug aan deze schooltijd. Kennis: "Leren" dragen we hoog in ons vaandel. Wij vinden het erg belangrijk om de kinderen voldoende bagage mee te geven voor het voortgezet onderwijs. Het volgen van de leerprestaties tijdens de basisschoolperiode (LOVS) is hierbij erg belangrijk. Wij kennen de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Onze leerlingen hebben inzicht in hun eigen leerproces en zijn hiervan ook "eigenaar". Wij analyseren prestaties van de leerlingen nauwkeurig zodat we de leerlingen dagelijks op maat kunnen bedienen. Leerkrachten op onze school staan open voor "een leven lang leren". Dit wil zeggen dat onze leerkrachten zich voortdurend scholen en zich van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte 4 houden. Onze leerlingen laten gedurende hun schoolloopbaan groei zien en stromen op het juiste niveau uit naar het vervolgonderwijs.

Identiteit: De Mattheusschool is een Rooms-Katholieke school. De school heeft een samenwerkingsverband met de parochie Ulvenhout en Bavel. We houden een Kerst- en Paasviering en leerlingen en ouders worden door de parochie geïnformeerd over communie en vormsel. Ouders organiseren, indien voldoende belangstelling, zelf de communie voor de leerlingen van groep 4.