Zorg

Passend onderwijs
Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met een groot aantal andere schoolbesturen in de regio samen in twee samenwerkingsverbanden. Voor onze school is dit het Regionaal Samenwerkingsverband Breda (RSV Breda e.o). Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in het samenwerkingsverband worden gemaakt gelden voor alle aangesloten scholen, dus ook voor onze school. Daarnaast adviseert en ondersteunt het samenwerkingsverband onze school bij het vormgeven van Passend Onderwijs.

Wat is Passend onderwijs?
Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leraar kan een signaal geven dat het minder gaat op school. De leraar neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de leraar bespreekt. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk.

Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner.

Onze school kan vaak prima passend onderwijs bieden. Maar soms is hulp daarbij nodig. Partners helpen ons daarbij. Zo is voor onze school een schoolmaatschappelijk werker en een verpleegkundige van de GGD beschikbaar. Er zijn consulenten van het samenwerkingsverband die ons helpen bij het in beeld brengen van het probleem en bij het bespreken van de oplossingen. We betrekken daarbij ook jeugdhulpverlening als dat voor het kind of gezin noodzakelijk is. Natuurlijk wordt u daar nauw bij betrokken. We maken dan samen een arrangement dat past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind.

Wat kan de school bieden?
Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. Dat profiel is door onafhankelijke deskundigen in 2017 wederom beschreven. In dit profiel is te lezen wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Het ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het overzicht van het samenwerkingsverband. Als u daarover meer wilt weten, kunnen we u informeren.

Samen met ouders
Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. U als ouders/verzorgers bent daarbij voor ons de belangrijkste partner. U kent het kind in de thuissituatie, wij kennen het kind in de schoolsituatie. Samen vullen we dat aan.

Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook dat we van elkaar verwachten dat we elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie met elkaar delen. Communicatie met elkaar over uw kind is heel belangrijk.

Naar een andere school
Voor sommige kinderen moet de school vaststellen dat ze, ondanks al de extra hulp, het kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Dan moet de school besluiten om een andere passende plek voor het kind te zoeken , de zogenaamde zorgplicht.  De school doet dit altijd in overleg met de ouders/verzorgers en houdt daarbij rekening met de wensen van de ouders/verzorgers.

Het samenwerkingsverband heeft daar regels voor opgesteld die passen binnen de wet op Passend Onderwijs. Het kan betekenen dat het beter is voor het kind om geplaatst te worden op een andere basisschool die wel de ondersteuning kan bieden of dat het kind geplaatst wordt op een school voor speciaal basisonderwijs (Ons SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO). De school heeft de taak om deze passende plek voor het kind te vinden.

Toelaatbaarheidsverklaring
Voordat deze keuze definitief gemaakt wordt, moet de school een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit is wettelijk verplicht.

Aanmelden door ouders
Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek gevonden heeft, kunnen de ouders hun kind op de nieuwe school aanmelden.

Bezwaar maken
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de ondersteuning die onze school biedt aan uw kind. Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar dan kunt u zich richten tot het bestuur van onze school.

Als u het niet eens bent met de keuze van de Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband of met de keuze van een andere school dan kunt u een bezwaarprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie www.onderwijsgeschillen.nl

Verder verwijzen we naar de paragraaf Klachtenregeling in deze schoolgids.

Ondersteuningsteam (OT)
Het kan voorkomen dat u of wij behoefte hebben aan speciale hulp om problemen bij een kind te kunnen begeleiden. Wij hebben binnen onze school een ondersteuningsteam wat drie keer per jaar bij elkaar komt.

Dit team bestaat uit onze Intern begeleider, een begeleider van het centraal ondersteuningsteam, een orthopedagoog van Edux (op afroep) en een jeugdprofessional van de gemeente Alphen-Chaam. Dit zorgteam kan op afroep aangevuld worden met externe specialisten zoals een GGD-jeugdarts of verpleegkundige of de  leerplichtambtenaar van de gemeente.

De leden van het OT hebben een adviserende rol m.b.t. het opstellen van begeleidingsadviezen voor leerlingen en de ontwikkeling van de zorg binnen de school.

Onderwijsadvies
Het kan ook voorkomen dat een probleem zo groot is, dat we behoefte hebben aan extra ondersteuning of een aanvullend onderzoek. In zo’n geval kunnen we een beroep doen op specialisten binnen het samenwerkingsverband of van extern onderwijsadviesbureau.

Met uw toestemming wordt een leerling geobserveerd. Het onderzoek wordt met u doorgesproken en samen gaan we bekijken welke maatregelen nodig zijn om uw kind optimaal te kunnen begeleiden.

Leerlingenzorg door externen
In toenemende mate zien we dat ouder(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren. Daarom is er een regeling vastgesteld voor alle scholen die onderdeel zijn van Het Groene Lint, getiteld  ‘Leerlingenzorg door externen onder schooltijd’. U vindt deze regeling op de website van SKO Het Groene Lint (www.hetgroenelint.nl)

Het bevoegd gezag van Het Groene Lint staat in beginsel afwijzend ten opzichte van het inschakelen door ouders van externe hulp. Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er door het zorgteam van de basisschool kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Als dit is aangetoond, dient er door de ouder(s) en de uitvoerder van de hulpverlening aan de school een verklaring te worden afgegeven waaruit blijkt dat de school is gevrijwaard van verantwoordelijkheid ten aanzien van deze extra begeleiding. Op deze manier kunnen school en bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten.

Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt.

Als dit allemaal goed is geregeld, kan de school alsnog toestemming geven.

Externe zorgverleners
In overleg is het mogelijk dat externe zorgverleners onder schooltijd in het schoolgebouw leerlingen begeleiden. Dit is alleen mogelijk als er in het gebouw een ruimte hiervoor beschikbaar is. Bovendien moet aan alle voorwaarden voldaan zijn die in de notitie "Leerlingenzorg door externen onder schooltijd" genoemd worden, met uitzondering van wat gesteld wordt bij de genoemde begin- en eindtijden van de school.

Met nadruk moet hier gesteld worden dat deze tijd besteed aan kinderen niet onder de verantwoordelijkheid van de school valt. De school verleent alleen onderdak.